Nyomtatás
2015. június 26., péntek 05:50

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakörbe Kiemelt

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: költségvetési szervek pénzügyi, számviteli feladatkörébe tartozó tevékenységek, mint költségvetés előkészítése, beszámolók összeállítása, előirányzat gazdálkodás, könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, számlázás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat, a Köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés vagy a
•Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés,
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §. (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább három éves igazolt szakmai gyakorlat.
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkésztett fényképes önéletrajz,
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• Előnyt jelentő tényezőmeglétét igazoló okirat,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről,
• Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csenei Áron nyújt a 82/471-388/133 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/ 3749/2015., valamint a munkakör megnevezését : Pénzügyi ügyintéző.
Személyesen: Zárt borítékban, Fábián Anita jegyzőnek címezve, Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázati dokumentáció visszaküldésre kerül. A határidőn túl benyújtott, valamint a pályázati felhívásban feltüntetett formai és tartalmi követelményeknek meg nem felelő pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A sikeresen pályázó 6 hónap próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csurgói Városi Televízió

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Megjelent: 1721 alkalommal Utoljára frissítve: 2015. június 26., péntek 06:09