ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el 

Csurgó Város Önkormányzat
hivatali kapu (rövid név): CSURGOONK
KRID: 651130331

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
hivatali kapu (rövid név): SJAXU
KRID: 608070152

Telefonos elérhetőség: 06 82/471-388
Elektronikus levélcím: jegyzo@csurgo.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy telefonon és az elektronikus levélcímen joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, azt a Hivatal biztonságos kapcsolattartási címére kell küldeniük.

Részletes tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. 

A lakosság számára az elektronikus ügyintézés továbbra is csak egy lehetőség, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek: azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi, olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető, olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja, olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz. Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan, az alábbi három eset kivételével! Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének - üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget, az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg, vagy tartósan nem érhető el, az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is, amennyiben rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval

A gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. 

Természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából. A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Elektronikus azonosítás: 

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

 Minden más esetben kizárólag elektronikus azonosítást követően lehet elektronikusan ügyet intézni! Az ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével azonosíthatja magát, ami az ügyfélkapu (https://ugyfelkapu.gov.hu/), illetve gazdálkodó szervezetek esetén a cégkapu (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html) alkalmazását jelenti.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége és azokkal kezdeményezhető eljárások:

∙ E-Önkormányzat portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Adó-, Általános vagy egyéb igazgatási-, Anyakönyvi-, Ipar és kereskedelmi-, Szociális, Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekben. 

∙ Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF): https://magyarorszag.hu/szuf Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): 

A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget.

 ∙ E-Papír szolgáltatással intézhető minden más ügy: https://epapir.gov.hu, (kivéve ahol ASP nyomtatvány biztosított, lsd. részletesen lentebb az „Általános e-papír segítségével történő ügyintézés” című fejezetben)

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL

Az Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

Az Önkormányzati Hivatalos Portál bárki számára elérhető. Az első belépéskor létrejön az ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Amennyiben ki akar lépni a szolgáltatásból, – adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Explorer, Chrome, Firefox, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Az ügyfelek az elektronikus ügyintézés keretében az alábbiakban felsorolt, strukturált űrlapok kitöltésével kezdeményezhetnek eljárást: 

Adóügyekben:

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

KÉRELEM ADÓIGAZOLÁS, ADÓHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRA

KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA

MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

 MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

 NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

 TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL)

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2022.01.01-TŐL)

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

 

Általános vagy egyéb igazgatási ügyekben: 

MÉHÉSZKEDÉS (MÉHTARTÁS) BEJELENTÉSE

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM

BEJELENTÉS A CÍMKEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES CÍMELEMEK BEJEGYZÉSÉHEZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

BEJELENTÉS AZ EBÖSSZEÍRÁSKOR KÖZÖLT ADATOK VÁLTOZÁSÁRÓL

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM, BEJELENTÉS

LAKCÍM ÉRVÉNYTELENÍTÉSI (FIKTIVÁLÁSI) KÉRELEM

SEGÍTSÉGRE SZORULÓ IDŐS BEJELENTÉSE

VADKÁR MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

KÉRELEM ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ, MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ

MÉH VÁNDOROLTATÁSÁHOZ KIJELENTŐ LAP, BEJELENTŐ LAP

 

Anyakönyvi ügyek: 

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ

NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL

ADATKÉRÉS HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL

 

Ipar-kereskedelmi ügyek: 

RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY MEGADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE

IPARI TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

SZÉKHELY, TELEPHELY, EGYÉB IPAR- ÉS KERESKDELEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ BEJEGYZÉS, VALAMINT JÁRMŰ TÁROLÁSI HELY IGAZOLÁSI KÉRELEM

BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM

VÁSÁR-, ILLETVE PIAC ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉRE IRÁNYULÓ BEJELENTÉS

 

Szociális ügyek: 

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

KÖZTEMETÉSI KÉRELEM

 

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek: 

KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA IRÁNTI KÉRELEM

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások az Önkormányzati Hivatali Portálon:

Az Önkormányzati Hivatali Portálon jelenleg az alábbi szolgáltatások (ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés, e-fizetés) érhetők el Ügyfélkapus regisztráció és Ügyfélkapus azonosítást követően. (Regisztráció hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.)

Az ügyfeleknek ki kell választani, hogy Csurgó településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe a portál kínálta ügyintézési lehetőségeket.

1. Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település (Csurgó) és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. 

Amennyiben a portálon rendelkezésre álló nyomtatványok között nem található olyan űrlap, amely a kívánt ügyintézéshez szükséges, úgy egy másik elektronikus felülettel, az E-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen kérelem és hozzá csatolt pdf formátumú űrlap, nyomtatvány elektronikusan elindítható.

Az E-Papír szolgáltatás igénybevétele is Ügyfélkapus regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Az E-Papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu címen érhető el.

2. Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti a Csurgóhoz tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak az azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti a Csurgói önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, vagy például iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás benyújtása szükséges. A meghatalmazást postai-, vagy elektronikus úton, illetve személyesen lehet benyújtani papír alapon, eredeti aláírással, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájánál. 

3. Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

4. e-fizetés

A szolgáltatás használatával elektronikus úton teljesítheti a kiválasztott önkormányzatnál adó- és illetékfizetési kötelezettségét.

 

ÁLTALÁNOS E-PAPÍR SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉS

Az e-Papír szolgáltatás egy díjmentes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az ügyfélkapuval rendelkező felhasználókat a Szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az e-Papír minden hitelesen azonosított felhasználó számára elérhető az alábbi oldalon: https://epapir.gov.hu/ 

Az e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás, mely kizárólag azon ügyet érintő ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzat nem biztosít az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése értelmében, ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadvány benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot rendszeresít, akkor a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni , és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.

Az alábbi ügyek intézhetők e-Papír szolgáltatáson keresztül: (Ügytípusok)

1. Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat

2. Adóügyek (Kivéve: ahol az önkormányzat az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot biztosít!)

3. Az önkormányzat képviselő-testületével kapcsolatos ügyek 

4. Egészségügyi ügyek

5. Egyéb 

6. HR, munkaügyi ügyek

7. Ingatlan ügyek

8. Kulturális-és sport ügyek

9. Mezőgazdasági, állat-és növény-egészségügyi ügyek

10. Oktatási ügyek

11. Parkolási ügyek

12. Polgárvédelmi, honvédelmi, katasztrófavédelmi ügyek

13. Települési zöldterületi ügyek

14. Településképi és városépítési ügyek

15. Településtervezési ügyek

16. Településüzemeltetési ügyek

17. Vállalkozási ügyek

 

Adott üggyel kapcsolatos beadvány a https://epapir.gov.hu linkről indítva adott ügytípus kiválasztását követően. 

Címzett: Csurgó Város Önkormányzata
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügyfélkapu létrehozása

Két módszer lehetséges ügyfélkapu létrehozására:
1. otthonról, e-személyivel (https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi)
2. bármelyik okmányirodában, kormányablakban személyesen intézhető

További részletek

Az elektronikus ügyintézés szabályait az elektronikus ügyintézés és bizalmi szoláltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény-, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet tartalmazza.

Az Önkormányzati Portált a Magyar Államkincstár Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztálya működteti, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. üzemelteti.

Az ügyfél személyes adatainak védelméről szóló tájékoztató 

Adatkezelő adatai és adatkezelés célja
Az adatkezelő adatai:
Név: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: +3682471388
Honlap: www.csurgo.hu

Az adatkezelő a természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli: 

- A Központi személyi adat és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok. 

Az adatok felvételére az online űrlap kitöltése során kerül sor részben központi nyilvántartásokból történő megszemélyesítésen keresztül részben azáltal, hogy az ügyfél szolgáltat adatot az ügyintézéshez szükséges mezők kitöltésével. 

Az adatkezelés célja az ügyfelek egyértelmű azonosítása, az adatkezelés jogalapja jogszabályi felhatalmazás (Ákr. 27.§). A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott. A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

Adatbiztonsági intézkedések 

A Hivatal az adatok biztonságát az elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata a tőle elvárható módon egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Hivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

A Hivatal az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek. 

Adattovábbítás, az adatokhoz hozzáférő személyek 

Az érintettek adataihoz a Hivatal alkalmazottai férnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig, figyelemmel a célhoz kötött adatkezelés elvére. Az ügyfél jogszabály alapján jogosult arra, hogy elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely elektronikus együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át.

Hozzájárulás azonosító adatok igényléséhez 

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta. 

Egyéb esetben az ügyfélnek az űrlap benyújtása során hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügy intézéséhez szükséges azonosító adatokat a központi nyilvántartásokból igényelhesse. Hozzájárulás hiányában az ügyfélnek szükséges bemutatnia az ügyintézéshez szükséges adatokat. 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az adatigénylés és adatkezelés jogosultsága az ügyfél ügyintézési szándékának az elektronikus ügyintézést biztosító szerv tudomására jutásától megilleti. 

Az ügyfél erre irányuló igényes esetén az alábbi módon kaphat tájékoztatást személyes adatainak továbbításáról: - A nevezett célra irányuló kérelem benyújtása a Hivatalhoz

Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend 

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit. 

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

Az elektronikus eljárás során megfizetendő illeték, valamint igazgatási szolgáltatási díjak rendezése:

http://www.csurgo.hu/hu/ugyintezes/kozgazdasagi-iroda oldalon található listában szereplő bankszámlaszámokra történő utalással teljesíthető. Az érintett elektronikus űrlapokon az erre biztosított helyen az átutalás tranzakciószámát fel kell tüntetni.

Az illeték befizetéséig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra.

 

Események

K máj. 28 @ 5:00PM - 06:00PM
Pedagógusnap
P máj. 31 @11:00AM - 11:00PM
XVIII. Csuszafesztivál
Szo jún. 01 @11:00AM - 11:00PM
XVIII. Csuszafesztivál

Eseménynaptár

Előző hónap Június 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C