Elemek szűrése dátum szerint: január 2021
2021. január 24., vasárnap 10:13

Pályázati hirdetmény - Csokonai u. 6-8. I. 9.

Pályázat eredeti megjelenési dátuma csurgo.hu weboldalon: 2021. Január 04. Hétfő, 13:13
Frissítve: 2021.01.24. Hétfő

A Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó polgármester a 1/2020. (I. 4.) PM. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi ingatlan értékesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó Csokonai u. 6-8. I. 9. szám alatt található 939/1/A/9 hrsz-ú, „lakás” művelési ágú, 55 m2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, üres, tehermentes ingatlan A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: 5.100.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 510.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltétel vállalása esetén lehetséges:
• Az Ör. 5. § (3) bekezdése alapján a jelen pályázat keretében értékesítendő ingatlan tekintetében részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. A pályázat benyújtásával pályázó vállalja, hogy a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalja Csurgó Város Önkormányzatának a 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára.

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:
• A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.
• Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Fábián Anita részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2021. február 1. napján 16:00 óráig megérkezzen.
• A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Csokonai u. 6-8. I/9. Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
• A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét, számlaszámát,
- nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
- a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
- a pályázó által az ingatlanért ajánlott vételár összegét, amely nem lehet kevesebb a 3./ pontban meghatározott minimum eladási árnál;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja:
2021. február 2. napján 13:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.
A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.
A Bizottság a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.
Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta.

9./ Egyéb információk:
A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható.
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Bizottság döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.
Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Bizottság döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a Bizottság döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.
Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.
Az ingatlan megtekintéshez időpontot egyeztethet Csordás-Zámbó Diánával a 82/471-388/161. melléken.
A pályázatról bővebb tájékoztatást Lantos Sándor aljegyző nyújt a +36204588003 telefonszámon vagy az aljegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2021. január 4.

Fábián Anita s.k.
jegyző

Füstös János s.k.
polgármester

Hirdetmény megtekintése PDF formátumban:

Kategória: Hírek

Tisztelt Csurgóiak!

1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Bár a koronavírus-járvány miatt még nincs lehetőség a személyes közös ünneplésre, legalább lélekben gondoljuk végig, hogy mire is emlékezünk a mai napon. Hiszen az ember életében vannak olyan dolgok, amelyek nélkülözhetetlenek. Ilyen a kultúra megélése, művelése, amely egy nép számára hatalmas összetartó erőt jelent. Egy település számára mindez ugyanúgy lehetőséget biztosít annak kifejezésére, hogy összetartozunk a közös múltunkkal, közös élményekkel.

Csurgó különösen gazdag kulturális múltra tekinthet vissza, hiszen a történelmét olyan nagyságok határozták meg, mint a Zrínyiek, Török Bálint, Festetics György. Városunk abban a megtisztelő helyzetben van, hogy számtalan alkotó adott hírnevet Csurgónak, akik életükkel, példájukkal, kulturális munkásságukkal visszahatottak egykori közösségükre. Az iskoláink, a városban található művészeti alkotásaink, a múzeumunk, az újabb kulturális nevezetességeink - Történelmi Park vagy a Csokonai Emlékhely - mind-mind ezt a tudatot erősíti minden csurgóiban, napjainkban is.

Ezen a napon, ebből az alkalomból arra biztatom mindnyájukat, hogy ismerjék meg alaposan a történelmünket, azt a sok híres csurgóit, akik közöttünk éltek, alkottak és büszkeségeink - kulturális nagyköveteink - lettek hazánkban vagy a világ más részein. Csokonai Vitéz Mihály, Baksay Sándor, Bertók László, Kovács Andor, Kránicz János Dr., vagy éppen a tavalyi évben ünnepi beszédet mondó Bódis József professzor, s mindazok, akik ma is köztünk vannak, és Csurgón próbálnak értéket alkotni a kultúra területén, sokszor nagy küzdelmek árán. Hála és köszönet nekik, s minden csurgóinak, aki egy kicsit is hozzájárul városunk kulturális életéhez! Sok erőt és kitartást kívánok abban bízva, hogy a következő évben már szabadon és járványmentesen, közösen ünnepelhetjük ezt a szép ünnepünket!

Füstös János sk
polgármester

 

Tekintsék meg összeállításunkban a Csurgói Városi Televízió Magyar Kultúra Napjáról készült korábbi felvételeit:

http://www.csurgotv.hu/videok/hirek-5/varosi-unnepseg-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol-0000001527.html

http://www.csurgotv.hu/videok/hirek-5/a-magyar-kultura-napjat-unnepelte-csurgo-0000001079.html

Kategória: Hírek

A 2020-as évre a Kellner Bernát Alapítvány pályázatot hirdetett az "Év Könyvtárosa - Kellner Bernát Emlékdíj" elnyerésére.

Füstös János Csurgó város polgármesterének felterjesztése alapján, munkája elismeréseként a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium könyvtárosa, Violáné Bakonyi Ibolya nyerte el a 2020-as évre az "Év Könyvtárosa - Kellner Bernát Emlékdíjat".

Az Alapítványt 2015-ben Kellner Bernát özvegye, Kertész Margit hozta létre, mely férjének, Kellner Bernátnak, a Somogy Megyei Könyvtár hajdani igazgatójának hivatott emléket állítani. Az alapító kikötése, hogy a díjat csak olyan kiváló könyvtáros kaphatja, aki somogyi könyvtárban tevékenykedik, illetve tevékenykedett hosszabb időn át, és munkája során bármely szakterületen kimagaslót alkotott.

Az Emlékdíj ünnepélyes átadására 2021. január 13-án Csurgó Város Önkormányzatának tanácskozó termében került sor. A díjat Horváth Péter, a kuratórium elnöke adta át Violáné Bakonyi Ibolya munkásságának méltatásával.

A Díjhoz Violáné Bakonyi Ibolyának ezúton is szeretettel gratulálunk.

 

Kategória: Hírek

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy 2021. január 1. napjától tilos az avar és kerti hulladék égetése! Ugyanakkor elfogadásra került egy jogszabály ami alapján átmenetileg, a veszélyhelyzet végéig a helyi önkormányzatok rendelkezhetnek ettől eltérő módon. Csurgó Város polgármestere élt ezen lehetőséggel és a Képviselő-testület támogatásával rendeletet alkotott az égetés szabályairól, amely a korábbi szabályozással azonos, így a korábbi szabályok meghosszabbításra kerültek a veszélyhelyzet végéig az alábbiak szerint:


1. § (1) Csurgó Város területén tilos a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott levegőterheltségi és légszennyezőanyag-kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezést, illetve légszennyezettséget okozó tevékenység folytatása.

(2) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen.

(3) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.

(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

(9) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni, hogy

a) kizárólag kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,

b) égetés csak szélcsendes időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség),

c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.

(10) Tűzgyújtás és égetés hétfői és csütörtöki munkanapokon 9.00-18.00 óra között, szélcsendes időben megengedett, tartós füstölés viszont nem megengedett.

(11) Tilos nyílt téren vagy bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló 18/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletének 9. alcíme és 11. §-a.

(3) Hatályát veszti ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon.

A rendelet teljes szövegezése megtekinthető az alábbi linkre kattintva:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed6dr1eo2dt7ee0em5cj0ca9cc6cb5bw0ce1bz2h


Az erről szóló előterjesztés az alábbi linkre kattintva érhető el:


 

 

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztat mindenkit, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat kezdeményezésére gyűjtés indult el a megyében a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére. Csurgó Város Önkormányzata pénzügyi támogatás küldésével csatlakozott a gyűjtéshez. Kérünk mindenkit, akinek módja van rá, hogy lehetőségeik szerint nyújtsanak ők is segítő kezet az áldozatoknak.

Pénzadományokat a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 10039007-00313900 számú számlájára utalhatnak a támogatók. A közlemény rovatba kérik beírni a „Földrengés” szót, mellyel egyértelműsítik, hogy a földrengés áldozatainak szánják az utalt összeget.

 

 

Kategória: Hírek

2021. január 1. napjától bizonytalan ideig szünetel a fogászati alapellátás Csurgón. Csurgó Város Önkormányzata folyamatosan keresi a körzet ellátását biztosító új orvost.

Ingyenes ügyeleti ellátás igénybe vehető Kaposváron az alábbi helyen és időben:

Fogászati ügyelet
7400 Kaposvár, Ezredév utca 13.
Telefon: +36 (82) 427 480
Rendelési idő: szombat, vasárnap és ünnepnap: 8.00-14.00

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Október 2023 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C