Elemek szűrése dátum szerint: április 2021
2021. április 23., péntek 05:52

Hirdetmény - Gázszünet

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tájékoztatása alapján éves karbantartás miatt az alábbi fogyasztási helyeken lesz

gázszünet

2021. május 5 -én 06:00 órától 2021. május 7 -én - 8:00 óráig.

Csurgó településen

Ha rendelkeznek nyomásszabályozóval, kérjük a gázszünetet követően kapcsolják be a berendezést.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt megértését kérjük!

Csurgó, 2021. április 22.

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek
2021. április 20., kedd 16:38

Pályázati hirdetmény-Baksay u. 9.

A Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-, és hatáskörét ellátó polgármester a 36/2021. (IV. 20.) PM. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi ingatlanok értékesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Baksay u. 9. szám alatt található 832 hrsz-ú, „kivett orvosi rendelő, garázs és udvar” művelési ágú, 6700 m2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan és a Csurgó 833/3 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 287 m2 területű 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan. A Csurgó 832 hrsz-ú ingatlan délnyugati szárnyában bölcsőde üzemel. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlanok előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők. Az ingatlanokra külön-külön pályázat nem nyújtható be.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: 66.800.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 6.680.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

 • a. pályázó vállalja, hogy a Csurgó 832 hrsz-ú ingatlan délnyugati szárnyában található 204 m2 alapterületű ingatlanrészt, valamint a délnyugati szárny bejárata (a bölcsőde bejárata) előtti 292 m2 alapterületű udvart Csurgó Város Önkormányzata részére tartós és korlátozásmentes használatba adja;
 • b. pályázó vállalja, hogy az a. pont szerinti ingatlanrészt a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának idejére, de legfeljebb a szerződéskötést követő hónap első napjától számított 60 hónapra Csurgó Város Önkormányzata részére térítésmentes használatba adja. Amennyiben a 60 hónap elteltével a bölcsődei feladatokat Csurgó Város Önkormányzata továbbra is csak az a. pontban megjelölt ingatlanban tudja ellátni, úgy pályázó vállalja, hogy Csurgó Város Önkormányzatának kölcsönös megegyezéssel kialkudott bérleti díj fejében bérbe adja az a. pontban megjelölt ingatlanrészt a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának záró időpontjáig;
 • c. pályázó elfogadja, hogy Csurgó Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának záró időpontját pályázóval írásban közli;
 • d. pályázó elfogadja, hogy a Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban bölcsőde üzemel az a. – c. pontokban foglaltak szerint, továbbá vállalja, hogy az ingatlanokra az a. – c. pontokban megjelöltek szerint „lakottan” nyújt be pályázatot;
 • e. pályázó vállalja, hogy a 2./ pontban megjelölt ingatlanokat a tulajdonszerzésétől a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának záró időpontjáig olyan módon használja, hogy a használat során létrejövő zaj, vagy egyéb környezeti hatás a d. pontban megjelölt bölcsőde rendeltetésszerű működését ne zavarja.
 • f. pályázó elfogadja, hogy a b. pont szerinti térítésmentes használatba adás és az esetleges ingatlanrész-bérlés ideje alatt Csurgó Város Önkormányzata az a. pontban megjelölt ingatlanrészre vonatkozó rezsiköltségek megfizetésére kötelezettséget vállal;

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:

 • A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.
 • Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Fábián Anita részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2021. május 6. napján 16:00 óráig megérkezzen.
 • A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat - Baksay u. 9. Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
 • A pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázó nevét, címét, számlaszámát,
- nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglaltakat tudomásul veszi és a pályázati kiírás 5./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
- a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja:
2021. május 7. napján 10:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.
A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.
A Bizottság a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.
Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta.

9./ Egyéb információk:
A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható.
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Bizottság döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.
Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Bizottság döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a Bizottság döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.
Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.
A pályázatról bővebb tájékoztatást Lantos Sándor aljegyző nyújt a 82/47l-388/126. melléken vagy az aljegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2021. április 20.

Fábián Anita s.k.
jegyző

Füstös János s.k.
polgármester

Kategória: Hírek

Óvodai jelentkezési lap letöltése:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A 19/2021 (III.10.) EMMI határozat értelmében a Csurgói Városi Óvodák a 2021/2022 nevelési évre óvodai beíratást tart 2021. április 26 – 30. között.

A rendeletet figyelembe véve a szülőnek nem szükséges az óvodában személyesen megjelenni elégséges, ha gyermeke adatait elektronikus úton, postai úton, vagy telefonon leadja, beiratkozási szándékát jelzi az alábbiakban leírt elérhetőségek valamelyikén.
A gyermek hivatalos adatait igazoló dokumentumokat elégséges az óvoda megkezdésének napján bemutatni. (TAJ kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat).

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2021. április 30-a után, 8 napon belül dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 5/2015. (II.11.) számú határozata szerint az óvodai és felvételi körzethatárok a következőképpen alakulnak:

Hétszínvirág Óvoda: 8840 Csurgó, Arany J. u. 6.
(Arany János u., Cserti Mihály u., Sarkady K. tér, Vörösmarty tér, Jegyző u., Bem József u., Damjanich köz, Móricz Zsigmond u., Kölcsey u., Gönczi u.)

Mókuskert Óvoda – Városi Óvodák központi intézménye: 8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
(Kossuth L. u., Kert u., Noszlopy G. u., Rózsa u., Semmelweis u., Eötvös u., Zrínyi u., Dózsa Gy. u., Jókai u., Virág u., Baksay S. u., Petőfi tér, Soltra A. u., Nyárády u., József A. u., Széchenyi tér, Városháza köz, Ady Endre u., Bódis Mózes u., Sárgáti u., Kodály Z. u., Réti J. u., Bartók B. u., Sárközi u., Raksányi L. u., Erkel F. u., Basakúti u., Poldini E. u., Csokonai u. 7-ig.)

Mesevár Óvoda: 8840 Csurgó, Táncsics tér 9.
(Csokonai u. 9-től, Rákóczi F. u., Szabó I. u., Béke u., Aranyász u., Dankó u., Szabadság tér, Nagyváthy u., Hunyadi u., Táncsics tér, Dohány u., Török B. u., Dobó I. u., Iharosi u., Alkotmány u., Hársfa u., Híd u. és Társulási megállapodás szerint: Csurgónagymarton, Somogycsicsó községek közigazgatási területére terjed ki.)

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

2021. szeptember 1-jétől a 2021/2022-es nevelési évben az óvodába az a gyermek is felvehető, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Ebben az esetben is célszerű ezt a szándékát – a mellékletben megtalálható dokumentum kitöltésével – elsősorban elektronikus úton, vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezni az intézményvezető számára 2021. április 26 – 30. között.

A személyesen történő beiratkozásra csak időpont egyeztetés után van lehetőség, csak és kizárólag megfelelő védőeszköz (szájmaszk, védőkesztyű) igénybevétele mellett tudjuk fogadni a szülőket!

Az intézmény elérhetőségei:
személyesen: Csurgói Városi Óvodák Mókuskert Központi Óvoda
(8840 Csurgó, Petőfi tér 27.)
elektronikusan: ovicsurgo@gmail.com
telefonon: +36 82 471-164

Egyéb információ:

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Csurgói Városi Óvodák Tagintézményeibe lehet beíratni.

Csurgó, 2021. március 30.

Kategória: Hírek
2021. április 13., kedd 14:51

Hirdetmény - vegyszeres gyomirtás

A MÁV Zrt. Pécs Területi Igazgatóság tájékoztatása szerint Csurgó, Szenta területéhez tartozó állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok vegyszeres gyomirtását kezdik meg

2021. április 20-án.

A munkálatok előre láthatólag 2021. április 21 -ig tartanak.
(Kedvezőtlen időjárás és egyéb forgalmi okok 1-4 napos csúszást eredményezhetnek. )

A munkát vegyszeres gyomirtó szerelvény végzi. Amennyiben napközben az időjárás nem kedvező, (szél, eső) a szerelvény operatív menetrendje módosul, a munkavégzés az éjszakai órákban is folytatódik.
Alkalmazott vegyszerek: Amega UP, Mezzo 20 WG, Kyleo, Successor TX, Dropmax, Colombus EC, Dezormon , Kleber

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Csurgó, 2021. április 12.

Tóth Sándor
irodavezető

Kategória: Hírek

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszak Irodája értesíti Csurgó város lakosságát, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvar a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tart.

A lakosság számára a hulladékudvar szerdán és pénteken 7:00-14:30-ig tart nyitva.

A lomtalanításhoz kapcsolódó képmegjelenítő elektronikai berendezések (TV, monitor) díjmentes átvételét meghosszabbították 2021. április 30-ig. Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkba átvenni!

A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány bemutatása szükséges.

Üdvözlettel:

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Tisztelt Érintettek!

A Csurgó II. és III. körzet (Dr. Bojtor Éva körzetei) 18 év feletti betegei közül aki már regisztrált az oltásra 2021. április 7. szerda délután 14.00 órától a Csurgói rendelőben Astrazeneca (brit) vakcinát kaphatnak!

Fontos, hogy csak regisztrált betegek jelentkezését várjuk e-mailben: jegyzo@csurgo.hu email címen vagy telefonon a 82/471-388/ 139-es melléken 2021. április 7-én 13.30 óráig, ha valaki még nem regisztrált segítünk a regisztráció elvégzésében!

Kategória: Hírek
2021. április 02., péntek 08:56

Hirdetmény - Áramszünet 2021.04.14.

Hirdetmény

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján hálózat korszerűsítési munkálatok miatt az alábbi fogyasztási helyeken lesz

áramszünet

2021. 04. 14. - én 08:30 órától várhatóan 13:30 óráig.

Csurgó

Szabó István utca, Aranyász utca, Béke utca illetve a Vasútállomás teljes területén.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött- a leválasztás feltételeit tartalmazó- üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné, kérjük jelentse be az áramszünet előtt a 06/93/503-533 telefaxon.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt megértését kérjük!

Csurgó, 2021.04.01.

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Események

Sze jún. 29 @10:00AM - 11:00PM
Lakossági fórum

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2022 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C