Elemek szűrése dátum szerint: február 2023

 Csurgó Város Képviselő-testülete 2023. február 9-én, csütörtök 15:30 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Tervezett napirend: 7 igen

1. Tájékoztatás a Csurgói Városi Uszoda bezárásáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
4 igen-3 nem

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester / Ügyrendi, Szociális, Oktatási és Pénzügyi Bizottság
5 igen-2 nem

3. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen-2 nem

4. Előterjesztés a Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft üzleti tervéről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

5. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft. üzleti tervéről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

6. Előterjesztés az Ipari Park Kft üzleti tervéről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
4 igen-1 nem

7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának emeléséről
Előadó: Füstös János polgármester / Ügyrendi, Szociális és Pénzügyi Bizottság
5 igen

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Füstös János polgármester / Ügyrendi, Szociális és Pénzügyi Bizottság
5 igen

9. Előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

10. Előterjesztés „Marketing feladatok ellátása” tárgyában kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

11. Előterjesztés a Közszolgálati televíziós műsorok készítéséről és közvetítéséről szóló
szerződés módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

12. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátása
tárgyában kötött megállapodás módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

13. Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020 azonosító számú, „Csurgó Város
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.” elnevezésű projekten belül közbeszerzési
tanácsadó kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

14. Előterjesztés az RRF-1.1.2-21-2022-00038 „Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés
fejlesztése” tárgyú, „Új bölcsőde építése Csurgón” című pályázat keretein belül
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

15. Előterjesztés a 205/2023. (XII.20.) KT határozat módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester / Oktatási Bizottság
5 igen

16. Előterjesztés a Csurgó Csokonai u. 11. Fsz. 2. lakás (981/2/B/2 hrsz-ú) önkormányzati
tulajdonú lakás értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

17. Előterjesztés a Csurgó Csokonai u. 13. (982/A/1 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú
üzlethelyiség értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

18. Előterjesztés a Csurgó 2002/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre
történő kijelölésének megerősítéséről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
5 igen

19. Előterjesztés a főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegéről
Előadó: Füstös János polgármester / Pénzügyi Bizottság
4 igen

20. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester
5 igen

21. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester
5 igen

22. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester
5 igen

23. Előterjesztés a Széchenyi téri vadgesztenye fasorok megújításáról
Előadó: Füstös János polgármester Pénzügyi Bizottság
5 igen

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Kérelem letöltése:

Tisztelt Lakosok!

Sor került az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/A §-nak módosítására, mely §. alapján az érintettek kérelmére a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Az R.-t módosította az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Ezen módosítás után az önálló rendeltetési egységeknek nem feltétele, hogy külön bejárattal rendelkezzenek, valamint nem szükséges, hogy az önálló rendeltetési egységeknek számító lakások műszakilag megosztottak legyenek.

Tehát a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az R. 7/A § (1) bekezdés alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról, ha azok megfelelnek alábbi követelményeknek:

Az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, W.C.), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) bekezdés szerinti a lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) bekezdés alapján a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Fentiek alapján a hatósági bizonyítvány kiadható az eddigieken túl minden olyan földszintes, többszintes, illetve, tetőtérbeépítéses kialakítású legalább kettő, de legfeljebb négy önálló rendeltetési egységnek számító lakást tartalmazó ingatlanra, ahol a lakások egyeként megfelelnek az OTÉK 105.§-ában előírtaknak, ám egymásból, vagy egymásba nyílnak.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) 3. § 47. pontja szerint a lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A hatósági bizonyítvány csak az e jogszabály szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.
A R. 7/A. § (7) bek. alapján, ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Tájékoztatom, hogy ha a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét!

Lantos Sándor sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2023. február 9-én (csütörtök) 15:30 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft üzleti tervéről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft. üzleti tervéről
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés az Ipari Park Kft üzleti tervéről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Füstös János polgármester

8. Előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról
Előadó: Füstös János polgármester

9. Előterjesztés „Marketing feladatok ellátása” tárgyában kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Füstös János polgármester

10. Előterjesztés a Közszolgálati televíziós műsorok készítéséről és közvetítéséről szóló szerződés módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

11. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött megállapodás módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

12. Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020 azonosító számú, „Csurgó Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.” elnevezésű projekten belül közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

13. Előterjesztés az RRF-1.1.2-21-2022-00038 „Demográfia és köznevelés Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú, „Új bölcsőde építése Csurgón” című pályázat keretein belül közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
Előadó: Füstös János polgármester

14. Előterjesztés a 205/2023. (XII.20.) KT határozat módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

15. Előterjesztés a Csurgó Csokonai u. 11. Fsz. 2. lakás (981/2/B/2 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

16. Előterjesztés a Csurgó Csokonai u. 13. (982/A/1 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester

17. Előterjesztés a Csurgó 2002/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelölésének megerősítéséről
Előadó: Füstös János polgármester

18. Előterjesztés a főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2023. évi keretösszegéről
Előadó: Füstös János polgármester

19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

21. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester

22. Tájékoztatás a Csurgói Városi Uszoda bezárásáról
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2023. február 2.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

 

Kategória: Hírek
2. oldal / 2

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C