Elemek szűrése dátum szerint: október 2020

Lakossági tájékoztató szociális célú tűzifa támogatásról

Csurgó Város Önkormányzata 2020-ban sikeresen pályázott szociális tűzifára, így idén lehetőség nyílik arra, hogy az Önkormányzat a rászorulók részére egyszeri természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújtson.

A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet
- a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz,
- melyhez csatolni kell a jogosultság megalapozását igazoló dokumentum másolatát.

Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban!
A kérelem formanyomtatvány a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján is átvehető.

A kérelem benyújtására november 15. napjáig van lehetőség.

A fenti határidő jogvesztő, a képviselő-testület a november 15-ig beérkezett dokumentumok alapján dönt. A hiányosan benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

Csak olyan személy pályázhat szociális tűzifára, akinek
- bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye is Csurgón van,
- lakása részben, vagy egészben fával fűthető,

A fenti rendelet és a pályázati kiírás alapján a szociális tűzifa tekintetében a szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez aki:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
- aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) jogosult, vagy
- időskorúak járadékára jogosult, vagy
- települési támogatásra (lakásfenntartási) jogosult vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A képviselő-testület méltányosságból támogathatja azon személy szociális tűzifa iránti kérelmét,
- aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel.
- akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg 42.750 Ft.) nem haladja meg.

A szociális tűzifa kérelem hátoldalán részletes tájékoztató található arról, hogy hogyan kell a kérelem-nyomtatványt kitölteni, és milyen mellékleteket kell a kérelemhez csatolni.

Felhívom a figyelmet, hogy a támogatás kizárólag Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 10/2019. (VII.31.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételek fennállása esetében állapítható meg.

Kérem, hogy amennyiben Ön jogosult a szociális tűzifára, úgy nyújtsa be kérelmét a fenti határidőig!

Csurgó, 2020. október 30.

Fábián Anita s.k.
jegyző

Adatlap, valamint kérelem letöltése:

 

Kategória: Hírek
2020. október 30., péntek 10:31

Pályázati hirdetmény-Baksay u 9-20201030

Pályázati hirdetmény Baksay u 9 20201030 kitöltött HONLAPRA page 0001

Pályázati hirdetmény Baksay u 9 20201030 kitöltött HONLAPRA page 0002

Pályázati hirdetmény megtekintése PDF-ben:

Kategória: Hírek

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben az emberek meglátogatják elhunyt szeretteik sírját.

Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetőkben és közvetlen környezetükben gyakrabban fordulhat elő zseblopás, gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, továbbá az ingatlantulajdonos távollétét kihasználva lakásbetörés, illetve besurranás.

Kérjük Önöket, hogy:

 • Távollétük idejére kérjenek meg egy megbízható szomszédot, ismerőst, hogy kísérje figyelemmel házukat, lakásukat. Természetesen ezt majd Önök is viszonozhatják. Távozáskor gondosan zárjanak be minden nyílászárót, kertkaput, használják a meglévő vagyonvédelmi eszközöket, berendezéseket otthonuk védelmében!
 • Gépkocsijukkal a temetők környékén lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak, azt minden esetben zárják be!
 • Ne hagyjanak személyes iratokat, telefont, bankkártyát, lakáskulcsot, táskát az autó utasterében! A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
 • Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák!
 • Fokozottan figyeljenek értékeikre autóbuszon, továbbá ha tömegben tartózkodnak!
 • Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik!
 • Lehetőség szerint családtagokkal, rokonokkal, barátokkal menjenek a sírkertekbe! Az idősebb korosztály egyedül inkább a nappali órákban látogasson ki a temetőbe!
 • Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjanak felügyelet nélkül, mert tüzet okozhat!
 • A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel!
 • Ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések várhatók, a kialakult forgalom függvényében, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy a fentiekben ismertetett jogsértéseket tapasztal, azonnal értesítse a Rendőrséget a díjmentesen hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon!

A Rendőrség ez évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket!

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

Bűnmegelőzési Osztály

 

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121

TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772

E-mail:bunmeg@somogy.police.hu

Kategória: Hírek
2020. október 29., csütörtök 06:46

Átadták a Kaslik Edit ösztöndíjat

Eger város volt pedagógusa Kaslik Józsefné ösztöndíjat alapított a 2004-ben tragikusan elhunyt lányai emlékére. A Kaslik Gabi ösztöndíj átadására Egerben, míg a Kaslik Edit ösztöndíj átadására Csurgó városában kerül sor minden évben.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse egy-egy olyan fiatal célbajutását, aki általános és középiskolai tanulmányi eredményei alapján bizonyítottan tehetséges. A művészet vagy valamely tudományág területén felmutatta tehetségét vagy valamely sportágban bizonyította szorgalmát, kitartását; illetve valamilyen szaktárgy területén tanulmányi versenyt nyert.

Idén 15. alkalommal került átadásra a Kaslik Edit ösztöndíj Csurgón, október 28-án.

Az alapító Kaslik Józsefné által létrehozott Kaslik Alapítvány a Tehetséges Gyermekekért Kuratóriuma döntése értelmében Kaslik Edit ösztöndíjban részesült Németh Olga.

Kategória: Hírek
2020. október 23., péntek 22:58

2020. október 23. - Városi megemlékezés

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére tartottak megemlékezést október 23-án Csurgón. Az esemény az Országzászlónál ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét, mely után az emlékezők fáklyákkal vonultak az 56'-os emlékműhöz. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Szászfalvi László országgyűlési képviselő, melyet követően Vargáné Hegedűs Magdolna önkormányzati képviselő visszaemlékezésében a csurgói forradalom pillanatait elevenítette fel a résztvevőknek. Az esemény koszorúzással zárult.

 

Kategória: Hírek

meghívó KT nyílt page 0001

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

Csurgói Városi Szociális Intézmény
8840 Csurgó,Basakuti utca 3.

Tájékoztató!

Az intézmény által biztosított ellátások során, a koronavírus megelőzését szolgáló alábbi intézkedések kerültek bevezetésre:

Az intézmény székhelyén, telephelyén a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalom szünetel.

A szociális étkeztetésnél a helyben fogyasztás és a személyes elvitel lehetőségét nem tudjuk biztosítani. Minden étkeztetésben részesülő ellátottunknak kiszállítással biztosítjuk az ellátást. Kérjük, ügyeljenek az éthordók fokozott tisztántartására, fertőtlenítésére! Gyorsított eljárással további étkeztetési kérelmeket is betudunk fogadni!

A házi segítségnyújtás körében a bevásárlásokat minél kevesebb helyről (üzletből) biztosítjuk. A szolgáltatás nyújtás során egyes tevékenységek pl. ablaktisztítás átmenetileg elmaradnak.

Szabóné Bódis Edit CBA üzletein keresztül vállalja, hogy a legalább 4.000,- Ft értékben történő megrendelés esetén a megrendelt árut a városon belül ingyenesen kiszállítja a megrendelő lakására.
Az áru megrendelhető a 06-30-856-7270 telefonszámon. A házi szociális gondozást igénybevevők a gondozónőn keresztül is leadhatják a megrendeléseiket.

Kérjük a nappali ellátást igénybe vevőket, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy az ellátás során biztosítani kívánjuk a szociális védőtávolságot, s így viszont egy időben kevesebb gondozott biztonságos ellátását tudjuk megoldani. Aki a jelen helyzetben nem kívánja a nappali ellátást igénybe venni, természetesen arról is gondoskodunk. Biztosítjuk számára az ebéd kivitelét, telefonos kapcsolattartást, a szükséges gondoskodást (pl. bevásárlásban segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).
Kérjük Önöket, hogy lehetőségükhöz képest folyamatosan tájékozódhatnak a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett legújabb információkról a www.koronavírus.gov.hu honlapon, híradásokból.

Az alábbi elektronikus és telefonos elérhetőségeken szíveskedjenek felénk bármilyen információt, segítségkérést bejelenteni:

Tel: 82/471-093
Mobil: 06-20-923-9960
e-mail: vszi@csurgo.hu

Csurgó, 2020. október 19.

Tisztelettel:
Zabundia Szilvia
intézményvezető

Kategória: Hírek

Jelenlegi és leendő felsőoktatási hallgatók figyelmébe! Önkormányzatunk (Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpály, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta) csatlakozott a Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. A pályázóknak a mellékelt pályázati felhívásokban foglaltak alapján kell a pályázatukat önkormányzatunkhoz benyújtaniuk elektronikusan és papíralapon is.

A pályázatok beadási határideje 2020. november 5.

Figyelem, a határidő elmulasztása jogvesztő!

További információk az alábbi honlapon találhatók a programról:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Pályázati felhívás/űrlap

BURSA-2021-A

BURSA-2021-B

Kategória: Hírek

2000 db szájvédő maszkot adott át Füstös János Csurgó város polgármestere október 15-én az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknek.

A település polgármestere elmondta: A mai napon felkerestem az intézményeket, és szájvédő maszkokat adtam át az intézmények vezetőinek, hiszen a világjárványnak a második hulláma folyamatosan zajlik itt Csurgón is. Tavasszal az első hullámban abból a szempontból szerencsések voltunk, hogy nem volt koronavírus által megfertőzött személy. Jelen pillanatban Csurgó városában 9 fő áll járványügyi megfigyelés alatt, és 8 fő van járványügyi elkülönítés alatt, így már Csurgón is szembesülünk a járvánnyal. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat eddig is minden olyan intézkedést megtett, amit egyrészt a jogszabályok előírtak másrészt pedig az itt élőknek az egészségének a védelme irányába meg kell tenni. Az önkormányzat, az intézmények dolgozói is. Azt gondoltuk a nyár folyamán, hogy talán véget érhet ez a rémálom, de ahogy látjuk a számokat, azzal kell szembesülnünk, hogy nem hogy csökkenne, hanem folyamatosan emelkednek azok az országos statisztikák, amelyekről napról napra tudomást szerzünk.

DSC 7595

DSC 7565

A mai nap célja az volt, hogy egyrészt az intézményekben dolgozókat, illetve az intézmények ellátottjainak, illetve az intézmények látogatói számára, hogyha az intézmények dolgozói, vagy vezetői úgy ítéli meg, adja oda, hogyha nem rendelkezik ilyen szájvédő maszkkal, hiszen nagyon sokat hallunk arról, hogy ennek mekkora jelentősége van. Igaz, hogy egy jelképes dolog, de azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban, és szerintem az elkövetkezendő időszakban is hozzá kell szoknunk ehhez a szájvédő maszkhoz ugyanúgy, ahogy a telefonhoz, vagy a karórához. Ez is a hétköznapi használati tárgyaink egyike lesz. Sokunknak több is van ebből, de azt gondolom, hogy ebben az időszakban sosem elég. Az elmúlt hetekben a Csurgói Városgazdálkodási Kft. vásárolt 1000 db-ot, és Csurgó Város Önkormányzata szintén vásárolt 1000 db szájvédő maszkot pontosan azért, hogy az intézményeknek, dolgozóinak, és az odalátogatóknak ezt át tudjuk adni amennyiben szükséges.

DSC 7553

DSC 7521

Az első hullámban, a tavaszi időszakban is osztottunk már maszkot. Akkor szintén többek segítségével, intézmények, önkéntesek bevonásával szájvédő maszkok varrására került sor. Ezeknek a kiosztása folyamatos volt az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy most már így a második hullámnak az elején mindenki eljutott addig, hogy rendelkezik ilyen szájvédő maszkkal. Így azt gondoltuk, hogy nem most nem egyesével, mindenkinek újra és újra külön, hanem az önkormányzat keretein belül működő intézményeknek juttattunk annak érdekében, hogy akik azokat a szolgáltatásokat igénybe veszik, azoknak tudjanak adni. Hiszen sokszor vagyunk úgy, hogy nem vittünk magunkkal, de mégis szükséges a napi feladatok ellátásához. Tehát valóban, ahogy mondtam egy jelképes támogatás, jelképes ajándék volt, ezzel is segítve a munkát, illetve azt, hogy az ott dolgozók és az oda látogatók egészségét próbáljuk meg, amennyire tudjuk védeni.

Köszönöm szépen, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Eseménynaptár

Előző hónap December 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 48 1 2 3 4 5
week 49 6 7 8 9 10 11 12
week 50 13 14 15 16 17 18 19
week 51 20 21 22 23 24 25 26
week 52 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C