Elemek szűrése dátum szerint: november 2023

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy Radákné Pallag Mónika életének 50. évében méltósággal és türelemmel viselt betegsége után elhunyt.

Radákné Pallag Mónika több mint tíz évet töltött a köz szolgálatában, 2012 óta dolgozott a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál.

Munkáját szakmai elhivatottság, az ügyfelekkel való bánásmódját nagyfokú empátia, segítőkészség és türelem jellemezte. Csendes, visszahúzódó és mindig mosolygós természete a kollégák körében is kedveltté tette.

Megrendüléssel emlékezünk a szerény, alázatos, mégis fáradhatatlan munkabírású kollégára, a jó barátra a Hivatal valamennyi munkatársa nevében.

Búcsúztatása 2023. december 12-én, kedden 14 óra 45 perckor lesz a csurgói József Attila utcai temetőben.

Radákné Pallag Mónikát a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal saját halottjaként búcsúztatja.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2023. november 30-án (csütörtök) 15:30 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
Nyílt ülés:
1. Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási megállapodás megújításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás létrehozásáról és a Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a 626 és 592 hrsz-ú (Basa-kút körüli) területek önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés óvodai köznevelési szerződés megkötésével kapcsolatos kérelemről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Füstös János polgármester

7. Tájékoztatás a fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondásáról
Előadó: Füstös János polgármester

8. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2023. november 23.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek
2023. november 15., szerda 18:10

Ma is él a "Víg poéta" kultusza

Kategória: Hírek
2023. november 14., kedd 12:39

Hirdetmény közmeghallgatásról

HIRDETMÉNY

Csurgó Város Képviselő-testülete 2023. november 30-án (csütörtök) 17.00 órakor a Sportcsarnok I. emeleti termében (8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.) KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel várja az érdeklődő lakosságot.

Napirend:
Tájékoztató az önkormányzat 2024-ben várható pénzügyi és gazdasági helyzetéről
Előadó: Csenei Áron közgazdasági irodavezető

Csurgó, 2023. november 10.

Füstös János sk.
polgármester

Kategória: Hírek
2023. november 08., szerda 07:07

Pályázati hirdetmény - Csurgó 940/B/7 hrsz

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2023. (X.26) KT. határozata alapján licit tárgyalásos pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező Csurgó, Csokonai u. 4. 2. em. 2. sz. alatti 940/B/7 hrsz-ú, 56 m 2 alapterületű lakás értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2001. (XI.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A pályázat kiírójának adatai: Csurgó Város Önkormányzata (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Csokonai u. 4. 2. em. 2. sz. alatti 940/B/7 hrsz-ú, 56 m 2 alapterületű lakás 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban álló ingatlan. Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik gáz mérőórával. A gáz mérőóra visszaszereltetésének költsége a pályázat nyertesét terheli. Az ingatlan egyéb tekintetben tehermentes. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a
megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlan minimális vételára: 6.500.000,- Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 650.000,-Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kell befizetni. A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A pályázati tárgyalás során licitre kerül sor, ahol a kikiáltási ár a pályázók által megajánlott legmagasabb vételár első licitlépcsővel növelt összege.
A licitlépcső mértéke: 100.000,- Ft.

5./ A pályázatra történő jelentkezés határideje, módja és feltételei:
- A pályázatra történő jelentkezést írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2023. november 23. napján 16:00 óráig megérkezzen.
- A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Csurgó 940/B/7 hrsz. CSU/3057/2023. Iktatóban nem bontható fel, azonnal az ügyintézőhöz továbbítandó!”
- A pályázatra történő jelentkezésnek tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét, számlaszámát;
- pályázó rövid úton történő értesítésére alkalmas elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím);
- a pályázó által ajánlott vételár összegét, amely nem lehet kevesebb, mint 6.500.000 Ft.;
- nyilatkozatot a pályázati hirdetményben foglalt feltételek elfogadásáról;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 6./ pontjában foglaltakat tudomásul veszi és a pályázati kiírás 6./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
- nyilatkozatot arról, hogy legalább a 3./ pont szerinti minimális vételár erejéig rendelkezik anyagi fedezettel;
- a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

6./ A pályázatra jelentkezni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

- A pályázó vállalja, hogy ha nyer a pályázaton, akkor a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalja Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára.

- A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanban a gázóra a szolgáltató által leszerelésre került, a gázóra visszaszereltetésének költségét a pályázat nyertese viseli.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati tárgyaláson csak akkor vehet részt, ha az 5./ pontban foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

7./ Borítékbontás időpontja és helyszíne:
Helye: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.
Ideje: 2023. november 24. (Péntek) 10. 00 óra.
A borítékok felbontásáról jegyzőkönyv készül. A pályázót a rövid úton történő értesítésre alkalmas, általa megadott elérhetőségén értesítjük 2023. november 24-én arról, hogy a pályázatra történő jelentkezése érvényes volt-e, és így részt vehet-e a pályázati tárgyaláson.

8./ A pályázati tárgyalás helye és időpontja:
Helye: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.
Ideje: 2023. november 27. (Hétfő) 14. 00 óra.

9./ A pályázati tárgyalás szabályai:
A pályázati tárgyalás nyilvános. A pályázati tárgyalást a pályázat kiírója, vagy megbízottja vezeti. A pályázati tárgyalás során nem működhet közre olyan személy aki, vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója személyesen, vagy gazdasági tevékenysége során a pályázatban érintett. A pályázati tárgyaláson licitre kerül sor. A licitlépcső mértéke:
100.000,- Ft. A licit során a pályázat kiírója mindig az adott árra elsőként licitáló pályázó ajánlatát tekinti érvényesnek. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatokat tesznek. Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a pályázat tárgyát, a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. Amennyiben a licit sikertelen, azaz a pályázati tárgyaláson résztvevő pályázók közül senki nem tesz a kikiáltási árnak megfelelő ajánlatot, vagy a több azonos legmagasabb összegű ajánlat érkezett, úgy a pályázat kiírója a beérkezett ajánlatok alapján dönt az ingatlan értékesítéséről, vagy új pályázat kiírásáról.

10./ Egyéb információk:
A pályázati biztosítékot be kell számítani a vételárba. Azon pályázók részére, akik érvénytelen jelentkezést nyújtottak be, vagy a pályázati tárgyaláson nem nyertek, a Képviselő-testület döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázat érvényességéről és eredményességéről a Képviselő-testület a pályázati tárgyalást követően képviselő-testületi ülésen hoz döntést. A pályázat nyertese a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalni Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára. Amennyiben a teljes vételár megfizetésére, vagy a szerződéskötésre a nyertes pályázónak felróható okból a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat benyújtásától a képviselő-testület döntését követő 60 napig, de legfeljebb a szerződéskötés napjáig áll fenn. A pályázat kiírója fenntartja magának az ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás visszavonásának jogát, a pályázati tárgyalás elhalasztásának jogát, és a szerződéskötéstől való elállás jogát. A pályázati eljárásról bővebb tájékoztatást Antal-Oletics Szilvia beruházási és műszaki ügyintéző nyújt a 82/47l-388/146. melléken vagy az oletics.szilvia@hivatal.csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2023. november 8.

Lantos Sándor s.k.
aljegyző

Füstös János s.k.
polgármester

Kategória: Hírek

A városban az utóbbi időben számos bejelentés érkezett kóborló ebekkel, illetve nem megfelelő tartási körülményekkel összefüggésben. A fentiek okán felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét az alábbiakra.

Az ebtartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Aki kutyáját a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy 2022.01.01-től ebet láncon tartani tilos!

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni (a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként).
A négy hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (chippel) megjelölve lehet tartani. Amennyiben fenti kötelezettségeinek még nem tett eleget, úgy mielőbb gondoskodjon a megfelelő oltásokról és chipről.

Az eb tulajdonosa és tartója az önkormányzati Eb nyilvántartásba való rögzítés céljából köteles a tartott ebeket „Ebösszeíró adatlapon” bejelenteni a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (az adatlap beszerezhető a Hivatalban, illetve letölthető a
www.csurgo.hu weboldalról is).

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy állatvédő szervezetek és a lakosság részéről is rendszeresek a bejelentések állatvédelmi ügyekben, számos esetben indult állatvédelmi eljárás helyi ebtartókkal szemben.
Amennyiben az ebtulajdonos felszólításra sem tesz eleget a bejelentési, oltási, chipelési kötelezettségnek, vagy az állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti, bírsággal sújtandó. Az állatvédelmi bírság összegét jogszabály határozza meg, kiszabása esetén méltányosság nem gyakorolható. Alapösszege 75.000 Ft, mely a jogszabály szerinti szorzók alapján növelhető, felső összeghatár nincs. Az állatvédelmi bírság a kisebb mulasztás esetében is több százezer Ft-ot tehet ki, szabálytalan tartás esetén pedig akár milliós bírságra is számíthatnak a felelőtlen állattartók (pl. egy chippel, oltással nem rendelkező, utcán kóborló kutya esetén az állatvédelmi bírság összege minimum 1.800.000 Ft). A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

A fentiek alapján ezúton is felhívom minden érintett figyelmét, hogy kutyáját a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa az ingatlanán belül, gondoskodjon a kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról, valamint az ebnyilvántartásba történő bejelentésről. Amennyiben az eb szabályos tartásáról gondoskodni nem tud, úgy javaslom annak megfontolását, hogy az eb szabályos tartást biztosítani tudó gazdánál, esetleg állatmenhelyen kerüljön elhelyezésre.

Kérem fentiek tudomásul vételét, és a település biztonsága és nyugalma érdekében a Tisztelt Lakosság segítő együttműködését.

Csurgó, 2023.11.02.

Tisztelettel:

Fábián Anita s.k.
jegyző

Kategória: Hírek
2023. november 03., péntek 14:40

Randevú Csokonaival

Kategória: Hírek
2023. november 03., péntek 11:15

A költő és a csurgói táj

Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C